Odlingslandskap

Om man pratar om odlingslandskap brukar alla marker på Öland räknas hit. Människan nyttjar eller har nyttjat hela det öländska landskapet för sin överlevnad. Det öländska odlingslandskapet uppstod när öns människor började bedriva aktiv boskapsskötsel för omkring 6 000 år sedan. Vid tiden för Kristi födelse fanns en utvecklad byorganisation på ön med en indelning i större och mindre gärden avsedda för åker och äng. Ängen var det viktigaste markslaget eftersom tillgången på bra bete och vinterfoder var helt avgörande för en ekonomi baserad på djurhållning. Åker och äng hörde till byarnas inägor och hägnades in. Utanför inägorna låg utmarkerna där djuren fritt gick på bete. För många av Ölands byar utgjordes utmarken av alvar eller sjömarker. Dessa marker beskrivs under en särskild rubrik.