Om fossilgasutvinning

Berggrund i kras – Inget rent vattenglas – Om vi borrar efter gas!

Jakten på billig energi för att hålla igång vårt konsumtionssamhälle tar sig allt extremare uttryck. Olja och naturgas blir dyrare att få fram när man måste borra på havsbottnar och på otillgängliga platser i de arktiska områdena. Kärnkraften framstår som alltmera riskfylld och de förnyelsebara energikällorna är ännu så länge dyra. Många hoppas därför på billig energi från en hittills outnyttjad resurs. Berggrunden består i vissa områden av alunskiffer som innehåller både naturgas och olja om än i rätt liten koncentration. I några delstater av USA, t.ex. det glest befolkade North Dakota, utvinns nu så mycket naturgas att USA på 5 år gått från att vara en stor importör av fossila bränslen till att vara helt självförsörjande och priset på energi har gått ner.

I Europa utvinns gas ur alunskiffern. Polen satsar i stor skala, Frankrike säger helt nej, medan det t.ex. i England – där regeringen är positiv – pågår omfattande och delvis våldsamma demonstrationer mot gasutvinningen. I Sverige har Gripen Gas, med klara kopplingar till oljebolaget Preem, gjort provborrningar i Östergötland. I Skåne har Shell mötts av så omfattande protester att man tills vidare lagt planerna på is. Nu riktar Gripen Gas lystna blickar även mot Öland.

Naturgasen utvinns genom hydraulisk spräckning, eller ”fracking”. Processen går ut på att man i ett borrhål i marken under högt tryck injicerar stora mängder vatten blandat med kemikalier. Detta i syfte att skapa sprickor i de gasrika skifferlagren långt under markytan. Därigenom frigörs naturgas, som leds upp till ytan och vidare bort för konsumtion. Metoden är hårt kritiserad på grund av klimatpåverkan, miljö- och hälsorisker. Kemikalierna som används vid processen har visat sig läcka ut och förgifta grundvattnet, som då blir odrickbart. En annan nackdel är att naturgas läcker ut under prepareringen av källorna och under utvinningen. Läckagen innebär att den sammanlagda klimatpåverkan av gasutnyttjandet liknar det smutsiga kolet.

Öland är extra olämpligt för den här typen av process. Den kalkberggrund som ligger ovan alunskiffern är uppsprucken och jämförelsevis tunn. Därför är det en näst intill omöjlig uppgift att täta gaskällorna efter uppspräckningen av skifferlagret. Vatten som pumpas ner med högt tryck kommer av samma skäl att sprida sig från borrhålen till andra områden. Även utan ”frackingkemikalier” kan giftiga grundämnen, som kadmium, radon, arsenik och uran frigöras och föras vidare med grundvattenrörelser i berggrundens sprickor.

Att ”fracka” i ett världsarv där vatten av god kvalitet är en livsnödvändig bristvara borde vara helt uteslutet. Ändå har Gripen Gas fått undersökningstillstånd för 5 olika områden som täcker ca en sjundedel av Ölands yta från Böda i norr till Gräsgård i sydost.

Under de senaste två åren har omfattande protester framförts mot planerna på naturgasutvinning på Öland. Båda kommunerna har protesterat och en lokal aktionsgrupp har bildats. På hemsidan www.amfo.se kan man läsa mera. Skriv gärna på protestlistor där sådana dyker upp och stöd vårt arbete genom bidrag via bankgirot 5881-4518 hos Ölands Naturskyddsförening. Skriv AMFÖ på inbetalningen så kommer pengarna till rätt konto.

För ÖN och AMFÖ (Aktionsgruppen Mot Fossilgasutvinning på Öland)
Gunnar Kvarnbäck