Yttrande över förslag till fördjupning av översiktplanen för Borgholm -Köpingsvik

Naturskyddsföreningen på Öland har tagit del av planförslag och med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Vi noterar jordbrukets betydelse som en basnäring betonas och att planen lägger stor vikt vid hur jordbruk och bostadsbebyggelse ska kunna samsas inom planområdet. Men vi saknar en beskrivning av hur de negativa miljökonsekvenserna av jordbruket ska hanteras inom planområdet. För att motverka övergödning av våra vattendrag och kustvatten behöver avrinningsförhållanden och näringstransporter i diken och vattendrag uppskattas och mark reserveras för lämpliga vattenvårdsåtgärder. Hit hör också frågor om spridning av bekämpningsmedel och växtskyddsmedel inom planområdet. Föreningen har tidigare till kommunen anmält och påtalat det olämpliga i att användingen av preparat som Roundup är tillåtna intill tätbebyggt område.

Specifika synpunkter:

Sidan 73 Gång- och cykelvägar. Föreningen anser att visioner för cykelvägar behöver utvecklas. På vägarna mot Räpplinge respektive Ramsättra framförs fordon med hög hastighet och det är periodvis mycket trafik. Här finns också många boende som skulle ha glädje av fungerande cykelvägar separerade från biltrafiken. I planen behövs tydligare visioner för hur boende utanför tätorterna i större utsträckning ska kunna cykla in till Köpingsvik och Borgholm istället för att ta bilen. Vissa sträckor är delvis gulmarkerade, dvs förslag till förbättring, men vad innebär det? Överlag behöver kartan med visioner med GC-vägar förtdligas. Till exempel är det inte, som kartan verkar mena, någon GC-väg från Borgholm upp till Kolstad och därifrån vidare till Köpingsvik.

Anmärkningsvärt är också att det enda förslaget till nyanläggning av en längre sammanhängande cykelväg (från Räpplingevägen upp mot Kolstad) är så tydligt riktad mot cykelturister. Inget fel med det, men om ambitionen är att minska biltrafiken så måste fastboende kunna cykla in till de båda tätorterna.

Sidan 80 Återvinning och sopsortering. Saknar visioner för avfallshanteringen. Att ”det behöver utredas vidare” känns ganska magert. Ett exempel skulle kunna vara att ”alla invånare i tättbebyggt område inom planområdet ska ha som mest X meter till närmaste återvinningsstation.”