Skogar

Lövskog dominerar och då framför allt på mellersta Öland där vi återfinner Mittlandsskogen. Lövskogens sammansättning har i hög grad formats av tidigare markanvändning men även av markförhållandena. På de gamla inägorna, som oftast låg på djupa och bördiga moränleror, finner vi idag de rikaste ädellövskogarna med näringskrävande ädellövträd som alm, ask och lind som karaktärsträd. På de äldre utmarkerna som i regel var grundare, ibland på gränsen till alvarmark, dominerar de mera ljuskrävande björk- och ekskogarna. Fuktighetsgraden varierar från torra till blöta marker. Hassel dominerar ofta buskskiktet. På de torrare delarna återfinns ofta rena hasselbestånd så kallade hässlen.

Ölands geografiska belägenhet och kalkrika berggrund ger extremt goda förutsättningar för en lång rad mycket specialiserade organismer. Efter 1990-talets specialinventeringar av till exempel svampfloran i Mittlandsskogen står det helt klart att vi här har en mångfald av sällsynta arter som tillhör de absolut artrikaste i landet och som troligen är helt unik i norra Europa.

På det sandpräglade nordligaste Öland dominerar barrskogarna. Lövinslaget är ofta högt och det är framförallt på de magrare markerna som barrträden härskar mer eller mindre oinskränkt. Vidare finns ett mindre barrdominerat område sydost om Borgholm med övervägande tall, samt ett större sammanhängande område nedanför landborgen mellan brofästet och Ekerum.

Planterad barrskog finns insprängt i Mittlandsskogen. Som tidigare nämnts tillkom det mesta redan i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet genom en omfattande kampanj, som syftade till barrplantering av stora delar av Öland. I så gott som varje by tillkom små barrbestånd, vars främsta syfte var att få fram husbehovsvirke av barr. Ett annat skäl var att förbättra lokalklimatet. Många planteringar dog, men en del kan ännu ses i landskapet. Granplanteringar pågick så långt fram i tiden som början på 1990-talet. I ett av myndigheter och intresseorganisationer framtaget bevarandeprogram för Mittlandsskogen, rekommenderas numera inte föryngring med barr. Efter avverkning av ädellövskog är det dessutom inte tillåtet. För att säkra karaktären av lövskog är det viktigt att gynna lövträden på granens bekostnad.

Här kan du läsa mer om Mittlandsskogen

Förslag till besöksmål:

Albrunna lund

Västerstads almlund

Vickleby ädellövskog

Kalkstad naturreservat

Mossberga-Vipetorp

Halltorps hage

Rönnerum-Abbantorp

Borga hage

Trollskogen

Bildgalleri från skogar på Öland (klicka på bilden för att göra den större)